Satzung Griechisch - Griechischer Tanzkreis Maenaden

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Unser Verein

Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ ΚΡΑΙΣ A. Σ., και είναι καταχωρημένη στο αρχείο σωματείων του Ειρηνοδικείου Friedbeg /Hessen με τον αριθμό
705 VR
β) Η Κοινότητa έχει την έδρα της στο Bad Nauheim
γ) Ο χρόνος εργασίας της Κοινότητος βασίζεται στο ημερολογιακό έτος.

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο χώρος δραστηριότητας της Κοινότητας περιλαμβάνει το σύνολο των Ελλήνων που ζούν στην περιοχή ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

α) H Κοινότητα με έδρα το Bad Nauheim ακολουθεί αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με την παράγραφο «Φοροευνοικοί σκοποί» του θεσμού φορολογίας.
Η κοινότητα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ελλήνων του χώρου της που προκύπτουν από την ιδιαίτερη θέση τους ως αλλοδαποί.
Μελετάει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του χώρου δραστηριότητάς της και υπερασπίζει τα δικαιώματά τους , και προωθεί την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Επιδιώκει την διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων του ελληνικού λαού, καθώς και την δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και του λαού της χώρας αυτής.
β) H κοινότητα λειτουργεί αφιλοκερδώς και δεν ακολουθεί βασικά κερδοσκοπικούς στόχους.
γ) Τα οικονομικά της Κοινότητας διατίθενται μόνο για σκοπούς σύμφωνα με το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ

α) Μέλος της κοινότητας μπορεί να γίνει κάθε άτομο ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας καθώς και ο/η σύζυγός του, που κατοικεί στο χώρο δραστηριότητας της κοινότητας, δεν είναι μέλος άλλης κοινότητας και έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.
Για άτομα, που είναι ήδη η θέλουν να γίνουν μέλη, αλλά δεν έχουν τον πρώτο τόπο κατοικίας του στην περιοχή του Wetteraukreis ισχύουν τα εξής:
Γίνονται δεκτά σαν μέλη μόνο κατ’ εξαίρεση, και εάν τα άτομα αυτά έχουν προσφέρει ιδιαιτέρες υπηρεσίες στο σύλλογο με αξιόλογα
αποτελέσματα, η εάν είναι πρόδηλο, ότι αναμένονται ανάλογες
δραστηριότητες για το μέλλον. Για την αποδοχή της αίτησης αποφασίζει σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη αυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως τα καθ’ αυτό μέλη, με μόνη εξαίρεση ότι δεν έχουν το εκλογικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
β) Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα ενήλικα,
γερμανικής η άλλης υπηκοότητας πρόθυμα να υποστηρίξουν
δυναμικά τους σκοπούς της κοινότητας.
Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όμως όχι του
εκλέγεσθαι.
γ) Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. της κοινότητας. Για την αίτηση αποφασίζει το Δ.Σ. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν επικοινωνήσει μετά το πέρας δεκαπενθημέρου με το υποψήφιο μέλος, σημαίνει αποδοχή της αίτησης. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ισχύει αναδρομικά από την μέρα της υποβολής της αίτησης στο Δ.Σ.
δ) Σε περίπτωση της εμπρόθεσμης απόρριψης (γραπτή και αιτιολογη- μένη) μιας αίτησης, μπορεί το άτομο, που η αίτησή του απορρίφθηκε να υποβάλει ένσταση στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα μέλους δεν υφίσταται:
α) με έγγραφη δήλωση αποχώρησης του, απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. της Κοινότητας.
β) Λόγω θανάτου
γ) Λόγω αποχωρήσεως από τον χώρο δραστηριοτήτων της Κοινότητας.
δ) Λόγω διαγραφής.
ε) λόγω μη πληρωμής της συνδρομής τους πάνω από τρία (3) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΓΡΑΦΗ

α) Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί όταν αναπτύσσει δραστηριότητες που στρέφονται ενάντια της κοινότητας και των σκοπών της ή παραβιάζει το καταστατικό της.
β) Αίτηση διαγραφής μπορεί να κάνει κάθε μέλος της Κοινότητας.
γ) Σχετικά με την αίτηση διαγραφής αποφασίζει το Δ.Σ.
δ) Κατά την διάρκεια της διαδικασίας διαγραφής πρέπει να παρέχεται στο προς διαγραφή μέλος η δυνατότητα υπεράσπισής του.
ε) Κατά της απόφασης διαγραφής του Δ.Σ. μπορεί να υποβληθεί ένσταση στην επόμενη Γ.Σ. της κοινότητας. Η ένσταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στο Δ.Σ. Η απόφαση της Γ.Σ. είναι οριστική.
Μέχρι την απόφαση της Γ.Σ. αναστέλλονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προς διαγραφή μέλους, εφόσον έχει υποβάλλει ένσταση.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Η Επανεγγραφή ισχύει ως νέα εγγραφή. Γι’ αυτήν ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα οικονομικά της Κοινότητας προέρχονται από
α) Την υποχρεωτική συνδρομή των μελών που πληρώνεται ετήσια. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από την Γ.Σ.
β) Έσοδα και δώρα σε γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις της κοινότητας.
γ) Δωρεές των μελών ή των φίλων της κοινότητας.
ε) Χρηματική ενίσχυση των ελληνικών ή γερμανικών Αρχών ως και άλλων ιδρυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 10 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. ανήκουν:
α) Ακρόαση και αποδοχή του ετήσιου απολογισμού του Δ.Σ.
η απαλλαγή της ευθύνης του Δ.Σ.
η αποδοχή της παραίτησης του Δ.Σ.
η εκλογή των μελών του Δ.Σ.
Απόφαση για αλλαγή του καταστατικού
και διάλυση της Κοινότητας.
Συμφωνία ή απόρριψη σχετικά με την ένσταση διαγραφής μέλους
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε:
- Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Όταν το ζητήσει το 1/5 των μελών με γραπτή αίτηση τους προς το Δ.Σ., όπου αναφέρονται τα αίτια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την απαιτούμενη Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα με την απαιτούμενη ημερησία διάταξη.
γ) Την Γ.Σ συγκαλεί το Δ.Σ. γραπτά, τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν
από την ημερομηνία που πρόκειται να γίνει, με γνωστοποίηση της ημερησίας διάταξης. Η προθεσμία αρχίζει με την ταχυδρομική σήμανση. Η ημερησία διάταξη της Γ.Σ. καθορίζεται από το Δ.Σ. Μετά από απόφαση των μελών της Γ.Σ. μπορεί το Δ.Σ. να αλλάξει η να συμπληρώσει θέματα στην ημερησία διάταξη, εκτός αν πρόκειται για αλλαγή του καταστατικού.
δ) Η Γενική Συνέλευση είναι ικανή αποφάσεων όταν συγκληθεί κανονικά και έχει απαρτία. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/2 τακτικών στην αρχή της Γ.Σ.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε ο πρόεδρος ορίζει μία δεύτερη Γ.Σ. με την ίδια ημερήσια διάταξη μέσα σε δύο εβδομάδες, το νωρίτερο όμως 30 λεπτά με την έναρξη της πρώτης συνέλευσης.
Η δεύτερη Γ.Σ. μπορεί να προβεί σε αποφάσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
ε) Ο πρόεδρος του συλλόγου κηρύσσει την έναρξη της γενικής συνέλευσης, εφόσον βεβαιωθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων. Ο πρόεδρος του συλλόγου ή κάποιος ορισμένος από αυτόν πρόεδρος της συνέλευσης ηγείται της συνέλευσης. Ο πρόεδρος του συλλόγου ή ο πρόεδρος της συνέλευσης ορίζουν έναν υπεύθυνο για τη σύνταξη των πρακτικών, ο οποίος πρακτικογραφεί τη διαδικασία και ιδιαίτερα τις αποφάσεις της συνέλευσης. Τα πρακτικά υπογράφονται στο τέλος από τον γραμματέα του συλλόγου. Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά.
ζ) Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού και με απλή πλειοψηφεία. Εξαιρούνται αυτής της διαδικασίας οι τροποποιήσεις του καταστατικού (Αρθρο 10, g) και η διάλυση του συλλόγου (Αρθρο 13). Είναι επιτρεπτές οι μεταβιβάσεις ψήφων.
η) Για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την τροποποίηση του καταστατικού απαιτούνται τα 2/3 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και σε περίπτωση δεύτερης συνέλευσης τα 2/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 11 EΚΛΟΓΕΣ

α) Στις συνελεύσεις των μελών με θέμα την νέα εκλογή Δ.Σ. ψηφίζουν τα παρόντα μέλη με απλή πλειοψηφία έναν πρόεδρο ψηφοφορίας και δύο μέλη εφορευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος ψηφοφορίας ηγείται της συνέλευσης των μελών όσον αφορά στο θέμα της ημερήσιας διάταξης Νέες εκλογές. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται γραπτά και είναι μυστική. Μεταβιβάσεις ψήφων είναι επιτρεπτές. Ο πρόεδρος ψηφοφορίας και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καταμετρούν τις ψήφους και ανακοινώνουν το αποτέλεσμα των εκλογών.
β) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πέντε ψήφων και έχει τη δυνατότητα έτσι να ψηφίσει μέχρι και 5 υποψηφίους. Οι επτά υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους λογίζονται ως εκλεγμένοι και αποτελούν το νέο Δ.Σ. Η διανομή των καθηκόντων των νέων μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνέλευσης Δ.Σ., η οποία πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε δέκα μέρες μετά από τις εκλογές.
γ) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη, τα οποία εκπληρώνουν τα οικονομικά τους καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα και εφόσον έχουν γίνει δεκτά τουλάχιστον επτά μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
δ) Η αρμοδιότητα του προέδρου ψηφοφορίας και των μελών εφορευτικής επιτροπής λήγει με την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών.
ε) Το προϋπάρχον Δ.Σ. εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι τη σύσταση του νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

α) Το Δ.Σ. αποτελείται
1. από τον πρόεδρο,
2. τον αντιπρόεδρο,
3. τον γραμματέα,
4. τον ταμία και 3 παρέδρους
β) Το Δ.Σ. εκλέγεται για 2 (δύο) χρόνια.
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Κοινότητα προς τα έξω και μέσα. Καθορίζει την πολιτική της Κοινότητας σε αρμονία με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τις διατάξεις του καταστατικού.
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 26 του Αστικού Κώδικα αποτελεί το Δ.Σ. το προεδρείο της κοινότητας.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστο μια (1) φορά τον μήνα και έχει απαρτία, εφόσον τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του είναι παρόν. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
δ) Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν:
1. Η εκπροσώπηση της κοινότητας απέναντι στις Αρχές, απέναντι σε κάθε φορέα και απέναντι σε διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς.
2. Η διαχείριση της περιουσίας της κοινότητας.
3. Η προετοιμασία και σύγκληση της Γ.Σ. και η διεξαγωγή των εκλογών. καθώς επίσης και την σύνταξη της ημερησίας διατάξεως.
ε) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. της Κοινότητας σ όλους τους φορείς.
Καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τις συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά και τα διάφορα έγγραφα.
ζ) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Μπορούν όμως να του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα.
η) Ο Γραμματέας έχει ευθύνη της αλληλογραφίας, υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνελεύσεων της Κοινότητας και είναι υπεύθυνος για το αρχείο.
θ) Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για το βιβλίο ταμείου, για τις συνδρομές των μελών καθώς επίσης και για την πληρωμή των λογαριασμών της κοινότητας.
ι) Ο αριθμός των ανωτέρω μελών του Δ.Σ. μπορεί μετά από απόφαση της Γ.Σ. να τροποποιηθεί.
κ) Οι πάρεδροι ελέγχουν το ταμείο της κοινότητας και εισηγούνται στη Γ.Σ. Σε περίπτωση απώλειας ενός προϊσταμένου μέλους λόγω θανάτου, μετακόμισης, αποχώρησης ή διαγραφής αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Γ.Σ. ένας πάρεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

α) Για την διάλυση της Κοινότητας αποφασίζει μόνον η Γ.Σ.
β) Για την απόφαση διάλυσης απαιτείται πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων δικαιούμενων ψήφου στην Γ.Σ. μελών.
γ) Μετά την απόφαση της διάλυσης αποφασίζει η Γ.Σ. για την περιουσία της Κοινότητας.
δ) Για την τύχη της περιουσίας της κοινότητας αποφασίζει η Γ.Σ. Η περιουσία της πρέπει να διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς. Αποφάσεις για την μελλοντική διάθεση της περιουσίας της επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν όταν η Κοινότητα για οποιαδήποτε αιτία διαλυθεί η χάσει την νομιμότητα της.

ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

Η ακύρωση μεμονωμένων κανονισμών αυτού του καταστατικού της κοινότητας δεν επηρεάζει κατά τα άλλα την ισχύ του παρόντος καταστατικού. Στη θέση του ακυρωθέντος κανονισμού ή για την πλήρωση κενού πρέπει να συμφωνηθεί μία κατάλληλη ρύθμιση, η οποία να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τους στόχους που επιδίωκαν τα μέλη της κοινότητας ή αυτούς που επιθυμούσαν σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος καταστατικού, εφόσον θα είχαν λάβει υπόψη τους το συγκεκριμένο σημείο.
Καταστατικό, αρχικά συνταχθέν την 25η Μαϊου 1989 για τη συνέλευση ίδρυσης της κοινότητας.
Τροποποιήθηκε την 4η Ιουνίου 1990Νέα σύνταξη την 4η Μαϊου 2008.
Για την πιστότητα της ελληνικής μετάφρασης
εκ του γερμανικού αντιγράφου:
Βασίλης Σκαλίδης
Εξουσιοδοτημένος μεταφραστής Πρωτοδικείου Φραγκφούρτης
Φραγκφούρτη 30/07/2008

 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü